Financiën

De stichting Parentshouses Nederland is een non-profit organisatie en is voor zijn financiering afhankelijk van bijdragen van aangesloten participanten, fondsen en donaties.

De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag en een financieel jaarverslag en zal deze op deze verslagen op deze pagina worden gepubliceerd. Het verslag van boekjaar 2020 volgt in Juni 2021.

Beloningsbeleid

In de statuten wordt het beloningsbeleid van Stichting Parentshouses Nederland beschreven. Hieronder treft u een samenvatting. 

Conform de statuten genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen recht hebben op niet-bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Het werk van het bestuur is dus onbezoldigd en de organisatie wordt bemand door vrijwilligers, die afhankelijk van de toekomstige financiële huishouding op termijn aanspraak kunnen maken op een wettelijk gelimiteerde vrijwilligersvergoeding.  

ANBI

In augustus 2019 heeft de Belastingdienst de Stichting Parentshouses Nederland (PHN) de ANBI status verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze status kan de Stichting donaties ontvangen waarover geen schenkingsbelasting wordt geheven. De lokale aangesloten stichtingen kunnen dan via PHN, als koepelstichting ANBI-schenkingen ontvangen.

Wat is een ANBI status?

- Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

- Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

- Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op dewebsite van de belasting dienst.

- Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).

- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Kosten gemaakt voor een ANBI:

- Kosten die iemand maakt voor een ANBI en die niet door die ANBI worden vergoed, kunnen soms als gift worden meegeteld. Voor niet-gedeclareerde kosten voor de eigen auto kan bijvoorbeeld een vast bedrag van € 0,19 per kilometer als gift worden meegeteld. Ook vrijwilligerswerk kan soms als gewone gift worden meegeteld, dit is het geval als iemand vrijwilligerswerk doet en afziet van een vergoeding terwijl de ANBI normaal gesproken wel een vergoeding betaalt. Zowel voor gemaakte kosten als voor de vrijwilligersvergoeding geldt dat ze alleen als gift worden gezien als er een reëel recht op vergoeding bestond, de ANBI over voldoende middelen beschikt om die vergoeding uit te betalen en de ANBI ook echt de bedoeling had om de vergoeding te betalen. Alleen als iemand dán onherroepelijk afziet van een vergoeding is er sprake van een gift op dát moment.

Informatie op internet:

- Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op internet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

- Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI zoeken; (zoekargument="stichting Parentshouses Nederland"). Het RSIN nummer van PHN is: 858196104